Ciele projektu

Celkovým cieľom je identifikovať a zhromaždiť osvedčené prístupy, iniciatívy, programy a metódy, ktoré ukazujú, ako:

  • zatraktívniť služby odborného poradenstva v oblasti mládeže a a prispieť k deradikalizácii.
  • zabrániť negatívnym účinkom pocitov odcudzenia, ktoré sa často vyskytujú u dospievajúcej mládeže a ktoré často  vedú k členstvu v skupinách vyznávajúcich extrémne ideológie, či už ide o neonacistické skupiny, Islamský štát alebo iné teroristické hnutia.
  • povzbudiť mladých ľudí, aby kriticky uvažovali o extrémistických názoroch.
  • poskytnúť učiteľom a poradcom osvedčené príklady praxe v oblasti efektívnych nástrojov a metód, ktoré im pomôžu lepšie vykonávať svoju prácu.

Na dosiahnutie tohto cieľa partneri projektu:

  • implementujú e-platformu s interaktívnou Databázou ponúkajúcou vyhľadávanie podľa rôznych parametrov, ktorá popisuje a poskytuje prístup k iniciatívam, nástrojom, metódam a iným materiálom, ktoré boli identifikované a zhromaždené v priebehu projektu, týkajúce sa zvyšovania povedomia, školiacich aktivít a didaktických nástrojov týkajúcich sa boja proti radikalizácii, ktoré môžu využívať učitelia, školitelia a poradcovia v odbornom vzdelávaní.
  • vypracujú Katalóg „Prevencia radikalizácie mládeže v praxi“, ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v konkrétnom prostredí projektu v partnerských krajinách, tj. poskytnú účinnú podporu na pomoc zraniteľným mladým ľuďom a zabránenie ich zatiahnutiu do teroristických organizácií a hnutí. Katalóg bude obohatený o výsledky štyroch stretnutí s nadnárodným rozmerom v každej partnerskej krajine, kde budú odborníci z príslušných národných a miestnych organizácií odborného poradenstva o týchto otázkach diskutovať so zástupcami nášho strategického partnerstva.
  • viesť blog blog, kde sa diskutuje o aktuálnych udalostiach a kde sa pracovníkom v priamom kontakte so zraniteľnými skupinami, tzv. first-linerom, predkladá zaujímavý obsah, ktorý môžu denne využívať vo svojej práci.
  • sú aktívni na sociálnych sieťach, ako je Facebook a twitter.

Cieľovými skupinami projektu sú učitelia a poradcovia v odbornom vzdelávaní. Zúčastnia sa na nadnárodných partnerských stretnutiach zameraných na výmenu skúseností a/alebo získanie informácií a osvedčených postupov na podporu zraniteľných mladých ľudí a na zabránenie ich zatiahnutiu do teroristických organizácií a hnutí. Konečnými príjemcami sú mladí ľudia, ktorí majú ťažkosti, najmä NEET(Not in Education – Nie vo Vzdelávaní, Employment – Zamestnaní, alebo Training – Výcviku), ktorí nemajú pozitívnu sociálnu a profesijnú perspektívu.

Erasmus+ Footer SK